Odrywając się od codzienności i otwierając oczy na krajobrazy dzikiej przyrody, łatwo dostrzec że one także w dzisiejszych czasach kształtowane są przez człowieka.

 

Ani w Polsce, ani tym bardziej w Niemczech nie znajdziemy już krajobrazów zupełnie nietkniętych ludzką ręką. Nawet w najgęstszych leśnych ostępach, nad dziko meandrującymi rzekami i na ich bujnie zarośniętych brzegach - wzędzie tam dostrzeżemy prędzej czy później piętno działalności człowieka – najczęściej tej wynikającej z podstawowych potrzeb: schronienia, wyżywienia lub ubrania się.

 

Tylko nielicznym dany był w przeszłości przywilej kształtowania krajobrazu w celach wyłącznie estetycznych, tworzenia ogrodów służących nie produkcji żywności, ale ozdobie.

 

Początkowo, w epoce Baroku, sztuka ogrodowa podporządkowana była ścisłym regułom symetrii i kolorystyki.

Potem, w XIX wieku, wyzwoliła się z okowów geometrii, by eksponować naturalną dynamikę przyrody, uzupełnioną zwykle grą osi widokowych.

 

Najbardziej znanym przedstawicielem niemieckiej, klasycystycznej szkoły architektury krajobrazu był nadworny ogrodnik cesarza Prus, Peter Joseph Lenné. Jego sława i wpływ na kształtowanie krajobrazu dawnych Niemiec było tak duże, że do dziś w potocznym dyskursie funkcjonuje pojęcie „Parku Lennego” („Lenné-Park”) . 

I to właśnie spod ręki jego, jak i jego uczniów wyszło wiele założeń parkowych dzisiejszego Euroregionu Pomerania, znajdujących się po obu stronach granicy polsko-niemieckiej.

 

Wiele z tych parków na przestrzeni lat straciło swój pierwotny wygląd – rozwój regionalny miał początkowo inne, ważniejsze priorytety.

 

W efekcie, Matka Natura odzyskała te obszary – parki zdziczały, stawy zarosły, rzeźby i aleje spacerowe utonęły w zieleni.

 

Niniejszy, polsko-niemiecki projekt w ramach Programu INTERREG IV A, ma na celu wszechstronną analizę i popularyzację tematu, a także stopniową rewitalizację parków szkoły Lennego.

W pierwszej kolejności projekt przewiduje rewitalizację trzech wybranych parków, co przyczyni się także do stworzenia platformy współpracy ekspertów oraz innych zainteresowanych stron.

 

 

Przykład barokowej sztuki ogrodowej

Przykład barokowej sztuki ogrodowej

 

Współczesne założenie parkowe z osią widokową

Współczesne założenie parkowe z
osią widokową